สรุปภาพรวม การดำเนินโครงการ "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 3,831 โรงเรียน
ภาพรวมการรายงาน ครั้งที่ 1 วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน 2558
ภาพรวมการรายงาน ครั้งที่ 2 วันที่ 20 เดือน พฤศจิกายน 2558
ภาพรวมการรายงาน ครั้งที่ 3 วันที่ 5 เดือน ธันวาคม 2558
ภาพรวมการรายงาน ครั้งที่ 4 วันที่ 15 เดือน ธันวาคม 2558
ภาพรวมการรายงาน ครั้งที่ 5 วันที่ 10 เดือน มกราคม 2559
ภาพรวมการรายงาน ครั้งที่ 6 วันที่ 15 เดือน มกราคม 2559
ภาพรวมการรายงาน ครั้งที่ 7 วันที่ 29 เดือน มกราคม 2559
ภาพรวมการรายงาน ครั้งที่ 8 วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ 2559
ภาพรวมการรายงาน ครั้งที่ 9 วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ 2559
Line chart
* ข้อมูลจากการรายงานของ Smart trainer
Line chart
* ข้อมูลจากการรายงานของ Smart trainer
Line chart
* สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
Line chart
* สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา