รายงานผลการนิเทศ
ลำดับที่
โรงเรียน
เขต
1.
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
สพป.นครปฐม เขต 2
2.
โรงเรียนวัดสาลวัน
สพป.นครปฐม เขต 2
3.
โรงเรียนวัดสรรเพชญ
สพป.นครปฐม เขต 2
4.
โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว
สพป.นครปฐม เขต 2
5.
โรงเรียนบ้านบางเลน
สพป.นครปฐม เขต 2
6.
โรงเรียนวัดดอนหวาย
สพป.นครปฐม เขต 2
7.
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
สพป.นครปฐม เขต 2
8.
โรงเรียนวัดบางหลวง
สพป.นครปฐม เขต 2
9.
โรงเรียนบ้านดงเกตุ
สพป.นครปฐม เขต 2
10.
โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม
สพป.นครปฐม เขต 2
11.
โรงเรียนวัดตุ๊กตา
สพป.นครปฐม เขต 2
12.
โรงเรียนวัดไทร
สพป.นครปฐม เขต 2
13.
โรงเรียนวัดลานตากฟ้า
สพป.นครปฐม เขต 2
14.
โรงเรียนบ้านหัวอ่าว
สพป.นครปฐม เขต 2
15.
โรงเรียนวัดนราภิรมย์
สพป.นครปฐม เขต 2
16.
โรงเรียนวัดโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
17.
โรงเรียนวัดลานคา
สพป.นครปฐม เขต 2
18.
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
สพป.นครปฐม เขต 2
19.
โรงเรียนวัดจินดาราม
สพป.นครปฐม เขต 2
20.
โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย
สพป.นครปฐม เขต 2