แก้ไข ข้อมูลพื้นฐาน
รหัส 10 หลัก :
ชื่อ : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย)
เขตพื้นที่ : สพป.กาญจนบุรี เขต 4 (7104)
ชื่อผู้ประสานงาน :
โทรศัพท์ผู้ประสานงาน :
อีเมลผู้ประสานงาน :
1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนสุจริต
โรงเรียนอัฉริยะจรรยา