แก้ไข ข้อมูลพื้นฐาน
รหัส 10 หลัก :
ชื่อ : โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส
เขตพื้นที่ : สพป.กรุงเทพมหานคร (1001)
ชื่อผู้ประสานงาน :
โทรศัพท์ผู้ประสานงาน :
อีเมลผู้ประสานงาน :
1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนวิถีพุทธ
โรงเรียนสุจริต
โรงเรียนอัฉริยะจรรยา