โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ลำดับที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
อีเมล
91.
สพป.พัทลุง เขต 2
นายสมพร อินทรสุข
0819595458
somporn2601@gmail.com
92.
สพป.พิจิตร เขต 1
นายกีรติ จันทรมณี
0892710126
keerada69@hotmail.com
93.
สพป.พิจิตร เขต 2
นางวรยา สายสุจริต
0836187214
94.
สพป.พิษณุโลก เขต 1
นายวงศกร บุญคง
081 5328135
lamai2530@windowslive.com
95.
สพป.พิษณุโลก เขต 2
ดร.เสกสรรค์. ทองศรี
0814751931
Seksan_thongsri@hotmail.com
96.
สพป.พิษณุโลก เขต 3
97.
สพป.เพชรบุรี เขต 1
98.
สพป.เพชรบุรี เขต 2
นายสมชาย ไชยต่อเขตต์
0890203401
Somchaynumber @hotmail.com
99.
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
นายโกมล อุฤทธิ์
0834888563,08
kmlurit@gmail.com
100.
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
นายชัชวาล บุตรอามาตย์
089 5627447
chadchawan1963@gmail.com