โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ลำดับที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
อีเมล
81.
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
นายสุรจิตร วัคจันทร์
0861277148
surajitwukjun@gmail.com
82.
สพป.ปัตตานี เขต 1
นางเบญจวรรณ จินดารัตน์
0901799664
Boom.jp95@gmail.com
83.
สพป.ปัตตานี เขต 2
นายวีระ. โกวิทางกูร
0849670284
kowithangghool@gmail.com
84.
สพป.ปัตตานี เขต 3
นายเชาวลิต เพ็ชรหวล
0898709298
nisalmasaki@gmail.com
85.
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
นางจุไรรัตน์ เอิบกมล
0819464249
cholpratan@hotmail.com
86.
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
นายสมนึก อ่ำพันธ์
0925655519
somnuk.ampun27@gmail.com
87.
สพป.พะเยา เขต 1
นางจุฑามาศ งามจิต
080-1347924
jutamas.ngamchit@gmail.com
88.
สพป.พะเยา เขต 2
นางบงกช ปัญญาไว
0819514406
bongkoch2510@gmail.com, bongkoch.p@phayao2.go.th,p
89.
สพป.พังงา
นายจิตดี ทองเสน
0818957525
jitdee99@gmail.com
90.
สพป.พัทลุง เขต 1
นายอรุณ ชูดำ
0818982469
aroon1960@hotmail.co.th