โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ลำดับที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
อีเมล
71.
สพป.บึงกาฬ
72.
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
นายทรงศักดิ์ สิรัมย์
083-1005305
sskk2505@hotmail.com
73.
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
นายอภิชาติ หวังสวัสดิ์ปรีชา
0878795699
nongtakian@gmail.com
74.
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
นายสงกรานต์ เจริญจิต
0621390263
schoolbanlahansai@gmail.com
75.
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
76.
สพป.ปทุมธานี เขต 1
นายสำเริง ทองมอญ
0818426609
s.thongmorn@gmail.com
77.
สพป.ปทุมธานี เขต 2
นางสาวชมบุญ แย้มนาม
0918859267,08
oct.ch.24@gmail.com
78.
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ว่าที่ ร.ต.เสรี สุขกันตะ
089-8029715
sareenong@gmail.com
79.
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
นายวีระพล มหาวีระรัตน์
089-1378410
phas51@ymail.com
80.
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
นางวนิดา ปริงทอง
0813775957
Krumengpring4343@gmail.com