โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ลำดับที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
อีเมล
61.
สพป.นครสวรรค์ เขต 1
นางสาคร คล้ายแท้
0817401910
sakon2504@hotmail.com
62.
สพป.นครสวรรค์ เขต 2
นางสาวพุทธชาติ แก้วศร
097-9872784
putthachat.k@gmail.com
63.
สพป.นครสวรรค์ เขต 3
นายวันชัย ยี่รักษ์
0810389988
Chaithanthahan@hotmail.com
64.
สพป.นนทบุรี เขต 1
นางสาวสมศรี ศักดิ์รุ่งพงศากุล
086 7804151
pk_sc2009@hotmail.com
65.
สพป.นนทบุรี เขต 2
นายเด็จ สว่างอรุณ
02-903-1398
Kaewinsutha59@gmail.com
66.
สพป.นราธิวาส เขต 1
67.
สพป.นราธิวาส เขต 2
นายอภิชาติ ขาวสุริจันทร์
0894660844
marudee.bsk@gmail.com
68.
สพป.นราธิวาส เขต 3
นางสาวสุกัญญา น้อยเอียด
0892947780
sukanya671@hotmail.com
69.
สพป.น่าน เขต 1
นายสมเกียรติ วงค์สวัสดิ์
0861799070
somkiat.ws@gmail.com
70.
สพป.น่าน เขต 2
นายมนัส คำชั่ง
0813879302
manus43@hotmail.co.th