โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ลำดับที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
อีเมล
51.
สพป.นครราชสีมา เขต 2
นายมานะ ครุธาโรจน์
081-4706413
bossmana7@gmail.com
52.
สพป.นครราชสีมา เขต 3
นายนุศิษย์ พรชีวโชติ
0819992591
nusitpc06@gmail.com
53.
สพป.นครราชสีมา เขต 4
นายสมพงษ์ คบด่านกลาง
0817308228
somkob2508@gmail.com
54.
สพป.นครราชสีมา เขต 5
นายวิโรจน์ ฉายชูวงษ์
0818792962
viroj_bps@hotmail.com
55.
สพป.นครราชสีมา เขต 6
นายกนก จำปามูล
0856356881
Kanok2030@hotmail.com
56.
สพป.นครราชสีมา เขต 7
นายศราวุธ พิมละมาศ
085-1569392
Sarawut_pim@hotmail.com
57.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
นางจารุวรรณ พรหมณา
0816933809
jaruwan_61@yahoo.co.th
58.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
นายจงศักดิ์ มาตา
081 958 5053
hakmata_2555@hotmail.com
59.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
นายชนะวิน แสงทามตย์
0848514512
chanawin 2512@gmail.com
60.
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
ดร.กัตติกา ศรีมหาวโร
0989292456
kut.tika4@hotmail.com