โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ลำดับที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
อีเมล
41.
สพป.ตรัง เขต 2
นายกฤตพล พงศ์ยี่ล่า
08-9871-5573
pongyeela@gmail.com
42.
สพป.ตราด
นายสงเคราะห์ ปัสนานนท์
089-9392307
keazaa.s@hotmail.com
43.
สพป.ตาก เขต 1
นายเสวก บุญประสพ
0871970001
ferfect.idea@gmail.com
44.
สพป.ตาก เขต 2
นายสุเนต รักแก้ว
0813866893
Sunet2553@gmail.com
45.
สพป.นครนายก
นางสาวรักชนก คำวัจนัง
0827064022
non.ruknok@gmail.com
46.
สพป.นครปฐม เขต 1
47.
สพป.นครปฐม เขต 2
นายสญชัย รัศมีแจ่ม
0816440250
sonchai.ras9595@gmail.com
48.
สพป.นครพนม เขต 1
นางวันเพ็ญ ทัศนบรรลือ
0817088106
denwanpen@gmail.com
49.
สพป.นครพนม เขต 2
นางอมรรัตน์ เชิงหอม
0833354938
directerschool@gmail.com
50.
สพป.นครราชสีมา เขต 1
นายนิมิตร มากกลาง
0818795143
ืnimit.s130@gmail.com