โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ลำดับที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
อีเมล
31.
สพป.เชียงราย เขต 2
นายสวง กองจักร
0931381718
sawongkongchak@gmail.com
32.
สพป.เชียงราย เขต 3
นายทวีวัฒน์ ใจสุบรรณ์
0817653515
taweewat49@hotmail.com
33.
สพป.เชียงราย เขต 4
นายเสริม ขรรค์ชัย
0895618006
bankiangcool@gmail.com
34.
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
นายไพบูลย์ พุทธวงศ์
0817658098
anubaancmi@gmail.com
35.
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
นางสาวศิริยา อินทกาโมทย์
081-8812084
kob_1315@hotmail.com
36.
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
นายสำราญ ปัญญา
081-7467514
suttanu53@gmail.com
37.
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
นางแสงเวียน เรือนโต
0819507833
38.
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
นายสุรชัย แสนสุรินทร์
0896350352
kittiyaphan1@hotmail.com
39.
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
นายเฉลิมพล ตุมะแก้ว
0931450808
chalermpon_t@hotmail.com
40.
สพป.ตรัง เขต 1
นายสุชาติ เตี่ยวย่อง
0869412590
suchat.th27@gmail.com