โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ลำดับที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
อีเมล
221.
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
นายมนตรี คงเจริญ
086-2136711
t632040@gmail.com
222.
สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
นางสาวอรุณศรี เงินเสือ
081-7864116
arunsrin10@gmail.com
223.
สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)
นางสาวอุบลพรรณ บุญมาก
081 8293399
prachasan@hotmail.com ,ubonphan2502@gmail.com
224.
สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)
นางศิรินาถ บุญมี
089 - 4386586
ong-noyja@hotmail.com
225.
สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)
นายปรเวธฏ์ เกษมโชค
0872107200
Porawet.ksc @gmail.com