โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ลำดับที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
อีเมล
211.
สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)
นายพงษ์อนันต์ ธรรมศิริ
0814706090
ponganun2501@gmail.com
212.
สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)
นายพิมล ธรรมราช
081-9675730
lueamnatschool@gmail.com
213.
สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)
214.
สพม.เขต 31(นครราชสีมา)
นายสมัคร ไวยขุนทด
0817907326
posamak@gmail.com
215.
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)
นายสมเกียรติ วัฒนากรประสิทธิ์
0897175298
SKWTNGPS@hotmail.com
216.
สพม.เขต 33(สุรินทร์)
นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ
081-9767184
khunsarit@hotmail.com
217.
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)
218.
สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)
นายสุทิน คงสนุ่น
0898533027
sc.sadet@gmail.com
219.
สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)
นายอุทร นัดดากุล
0817842300
utornnuddakul@gmail.com
220.
สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)