โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ลำดับที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
อีเมล
201.
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
นายธีระวัธน์ สิงหบุตร
0613851835
singhabutra@hotmail.com
202.
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)
นางอุไร บงแก้ว
0810489922
203.
สพม.เขต 20(อุดรธานี)
นายสุพรรณ กิ่งมิ่งแฮ
0818733929
TURAKORN-1988@hotmail.com
204.
สพม.เขต 21(หนองคาย)
นายวีระ กรมวังก้อน
088-3390209
weerakeaw01@gmail.com
205.
สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)
206.
สพม.เขต 23(สกลนคร)
207.
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)
นายธีระ ลูกอินทร์
098-1054552
teera1703@hotmail.com
208.
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)
209.
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)
210.
สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)
นายสมชาติ สุขใส
0810486184
somchat03@gmail.com