โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ลำดับที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
อีเมล
21.
สพป.ชลบุรี เขต 1
นายชูชาติ รักวงศ์
08 1209 9220
bansuanudom@gmail.com
22.
สพป.ชลบุรี เขต 2
นางสำอางค์ มั่งคั่ง
0813771181
samar_ng@hotmail.com
23.
สพป.ชลบุรี เขต 3
นางเยาวดี จุฑาพรรณาชาติ
08-9932-8599
boss.yaowadee@gmail.com
24.
สพป.ชัยนาท
25.
สพป.ชัยภูมิ เขต 1
นายสุนทร กุญชร
081-063-6429
Sunkun02@hotmail.com
26.
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
นายสิทธิศักดิ์ ไววิชา
0812660021
Sittisak.w@hotmail.com
27.
สพป.ชัยภูมิ เขต 3
นายธีระศัก พลนาคู
0924045557
tsphon71@gmail.com
28.
สพป.ชุมพร เขต 1
นางสุวรรณรัตน์ เล็กบรรจง
0892886045
suwannarat.ll@hotmail.com
29.
สพป.ชุมพร เขต 2
นางประไพ. ยมขวัญเมือง
0894690084
Kruprapai15@gmail.com
30.
สพป.เชียงราย เขต 1
นายสุรพงษ์ อินทจักร
086-1149740,0
SURA.in1960@gmail.com, maekornschool@gmail.com