โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ลำดับที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
อีเมล
171.
สพป.อุดรธานี เขต 1
นางน้ำค้าง ป้องนางไชย
089-569-4144
np2218368@gmail.com
172.
สพป.อุดรธานี เขต 2
นายสำเรียง พรมรินทร์
0810521459
koksam04@gmail.com
173.
สพป.อุดรธานี เขต 3
นางศรีสมร สนทา
0819659639
directermorn@gmail.com
174.
สพป.อุดรธานี เขต 4
นายปัญญา อินทะวงษา
0819543644
punya2503@hotmail.com
175.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
นายสุรินทร์ เนียมแก้ว
0932961441
Danschool63@gmail.com
176.
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
นายวันชัย คำเทพ
08720735428
chai4293@gmail.com
177.
สพป.อุทัยธานี เขต 1
นายปวิช พรศิรชัย
086-2099192
pawich9@hotmail.com
178.
สพป.อุทัยธานี เขต 2
นายสมชาย เสมากูล
081-8867387
khaowongschool@gmail.com
179.
สพป.อุบลราชธานี เขต 1
นายวรวิทย์ โสภาพันธ์
0818765597
bioadu@gmail.com
180.
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
นายปัจจัย บ่งเทพ
089-8451892
Patjai1963@gmail.com