โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ลำดับที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
อีเมล
131.
สพป.เลย เขต 1
นายนิคสัน ทองทิพย์
0885712334
nick100505@gmail.com
132.
สพป.เลย เขต 2
สิบเอกมงคล ศรนวล
0956577444
pom_sonn@hotmail.com
133.
สพป.เลย เขต 3
นายปรีชา ทัพใหญ่
0817497577
P.tapyai@gmail.com
134.
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
นายบุญเกิด ทองสุข
081-9674781
boongerd01@hotmail.com
135.
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
นายเสถียร พันธ์งาม
081-4702905
mkkwsch@gmail.com
136.
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
นางวาสนา กันหาสุข
081-3477654
panwas2010@hotmail.com
137.
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
นายวิมล. มูลสาร
0812665541
Wimol-14@hotmail.com
138.
สพป.สกลนคร เขต 1
ว่าที่ร้อยตรีสุรพิน ขาวขันธ์
0985019526
surapinkh@gmail.com
139.
สพป.สกลนคร เขต 2
นายศุภชัย โถบำรุง
0892781464
supachai2327@hotmail.com
140.
สพป.สกลนคร เขต 3
นายบัณฑิต เดชขันธ์
083-288-6661
banditter3@gmail.com