โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ลำดับที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
อีเมล
121.
สพป.ระยอง เขต 2
นายกิจจา จันทร์ดี
092-3595422
Kijja_01@hotmail.com
122.
สพป.ราชบุรี เขต 1
123.
สพป.ราชบุรี เขต 2
นางสาวศิริเพ็ญ จันทร์ทอง
0816414849
st121314@hotmail.com
124.
สพป.ลพบุรี เขต 1
นายวีระศักดิ์ พลอยบุตร
0819474795
Wee2014sak@gmail.com
125.
สพป.ลพบุรี เขต 2
126.
สพป.ลำปาง เขต 1
นางอัญชลิกา แสงบุญเรือง
0835746918
ann4297@hotmail.com
127.
สพป.ลำปาง เขต 2
นายเจริญ ตาอ้าย
080-1272288,0
charoen.ta-ai@hotmail.com
128.
สพป.ลำปาง เขต 3
นายถาวร เกษณา
0931399035
thawon@jaekorn.ac.th
129.
สพป.ลำพูน เขต 1
นายเสริม ริยะป่า
0843637512
Serm 05 @ hotmail.com
130.
สพป.ลำพูน เขต 2
นายประทีป ประทีปยุวพัฒน์
081-9616398,0
pra.05@hotmail.com