โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ลำดับที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
อีเมล
101.
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
นายประวัติ นามปัญญา
0856056177
bothaischool2555@hotmail.com
102.
สพป.แพร่ เขต 1
นายวิวัฒน์ ทองภักดี
083 949 1064
wiwat.tr31@gmail.com
103.
สพป.แพร่ เขต 2
นายปรีชาชาญ อินทรชิต
0861871255
intarachit12@gmail.com
104.
สพป.ภูเก็ต
นายชาญคณิต นาวีว่อง
0819795790
chankanit_nv@hotmail.com
105.
สพป.มหาสารคาม เขต 1
นายวันชัย ศรีกะกูล
0815740652
chaisre07@gmail.com
106.
สพป.มหาสารคาม เขต 2
107.
สพป.มหาสารคาม เขต 3
108.
สพป.มุกดาหาร
นายประวัติ ลิ้มตระกูล
0892774244
prawat.2499@hotmail.com
109.
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
นายชาญณรงค์ บุตรเวียงพันธุ์
081-2624517
ch.boodwiangphan@gmail.com
110.
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2