โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ลำดับที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
อีเมล
11.
สพป.กำแพงเพชร เขต 2
นายเฉลิม ทองหาญ
081-8879927
thonghanchaloem@gmail.com
12.
สพป.ขอนแก่น เขต 1
นายพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุล
0815929733
P_VIRI2@hotmail.co.th
13.
สพป.ขอนแก่น เขต 2
นายพัฒนะ สีหานู
0854566314
patsee10@hotmail.com
14.
สพป.ขอนแก่น เขต 3
นายสมชาย แพไธสงค์
091 127 4908
thsong663@gmail.com
15.
สพป.ขอนแก่น เขต 4
นายปรีชา จ่าสิงห์
0812613650
kerati.nori@gmail.com
16.
สพป.ขอนแก่น เขต 5
นายเอนก คำยัง
0819750579
aneg2499@gmail.com
17.
สพป.จันทบุรี เขต 1
นางธิติกาญจน์ พัฒน์อมรไชย
0982760395
kunwa3010@gmail.com
18.
สพป.จันทบุรี เขต 2
นายสุรดิษ สุขอรุณยืนยง
0817821485
bantaruang@hotmail.com
19.
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
นางดวงเดือน เติมพิพัฒน์พงศ์
0897487519
ddtp2013@gmail.com
20.
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
นางนิชนันท์ หลุยใจบุญ
0816922213
nichanun01960@gmail.com