โรงเรียนต้นแบบการพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ลำดับที่
โรงเรียน
เขตพื้นที่
ผู้ประสานงาน
โทรศัพท์
อีเมล
1.
สพป.กระบี่
นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์
0810851453
jeangjeerasak@gmail.com
2.
สพป.กรุงเทพมหานคร
นางจันทนา ทองศรีงาม
0994166955
jantana_chan@hotmail.com
3.
สพป.กาญจนบุรี เขต 1
นางเบญจมาศ ลิขิตวัฒนกิจ
0922605636
chimiben@gmail.com
4.
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
นายนคร มากมีทรัพย์
081-7034612
takramen@hotmail.com
5.
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
นายอลงกรณ์ แทนออมทอง
081-6864390
kujeab15@gmail.com.
6.
สพป.กาญจนบุรี เขต 4
นางสาววิลาวรรณ์ ศรีหาโคตร์
089-0238551
wii_wilawan@yahoo.com
7.
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
นายประสงค์ บาลลา
089-8631314
pbanla@hotmail.com
8.
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
นายวิสันต์ ไชยพิมพ์
0933269959
wischa1102@hotmail.co.th
9.
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
นายสุพรรณ์ แก้วนิสสัย
0895699687
samathong2507@gmai.com
10.
สพป.กำแพงเพชร เขต 1
นายเวนิต อนุสรณ์ประดิษฐ์
0895627686
bkkschool@hotmail.com